Regulamin

Regulamin korzystania z usług darmowego portalu ogłoszeń o13.pl
 
 § 1. PODSTAWA PRAWNA
 § 2. DEFINICJE
 § 3. WARUNKI TECHNICZNE
 § 4. RODZAJ I CHARAKTER USŁUG
 § 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
 § 6. REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE NA INDYWIDUALNE KONTO
 § 7. OGŁOSZENIA
 § 8. ZAMIESZCZANIE I PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ
 § 9.  KONTAKT MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
§10. ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ROZLICZENIA
§11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§12. ROZWIĄZANIE UMOWY
§13. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§15. DANE KONTAKTOWE
§16. ZAGROŻENIA
§17. POLITYKA COOKIES
§18. PRAWA DO PORTALU
§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Lista zakazanych Ogłoszeń;
Załącznik nr 2 - Czas emisji ogłoszenia w poszczególnych kategoriach
Załącznik nr 3 – Wzór odstąpienia do umowy.
 
§1. PODSTAWA PRAWNA
Niniejszy Regulamin, został wydany i opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy  
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) i określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
§ 2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostają poniższe sformułowania należy przez nie rozumieć:
 1. Portal – internetowy portal ogłoszeniowy pod nazwą o13.pl, dostępny pod adresem o13.pl, prowadzony przez Usługodawcę;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu, udostępniany bezpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie
  i wydrukowanie;
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, szczegółowo określone w Regulaminie;
 4. Usługodawca – ITLU SP.Z O.O. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 51 A, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublin, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000514166, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7123288114, REGON: 061701637 , kapitał zakładowy 5 000,00 złotych;
 5. Użytkownik - Użytkownik Zarejestrowany i Użytkownik Niezarejestrowany;
 6. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Indywidulane Konto;
 7. Użytkownik Niezarejestrowany – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nieposiadająca Indywidulanego Konta;
 8. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który przeszedł proces logowania do Indywidulanego konta
 9. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale posiadającą zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 11. Indywidualne Konto – utworzone w trakcie rejestracji konto w Portalu, do którego dostęp uzyskuje się po prawidłowym podaniu Loginu oraz Hasła;
 12. Login – indywidualny identyfikator Użytkownika Zarejestrowanego, swobodnie wybrany przez Użytkownika Zarejestrowanego w procesie rejestracji w Portalu, umożliwiający uwierzytelnianie Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu;
 13. Hasło – ciąg znaków określonych samodzielnie przez Użytkownika Zarejestrowanego
  w procesie rejestracji, umożliwiający każdorazowe uwierzytelnianie Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu;
 14. Ogłoszenie – opracowane przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące m.in. sprzedaży, najmu, zamiany, pracy lub świadczenia usług zamieszczane w Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie;
 15. Przedmiot Ogłoszenia – rzecz ruchoma, nieruchomość, usługa lub prawo, stanowiące przedmiot Ogłoszenia;
 16. Partner – podmiot inny niż Usługodawca i Użytkownicy, prowadzący własny portal
  w Internecie, z którym Usługodawca współpracuje w zakresie publikacji Ogłoszeń na portalu Partnera;
 17. Przerwa - czasowe zaprzestanie funkcjonowania Portalu skutkujące częściowym lub całkowitym zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, które będzie konieczne ze względów technicznych m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami, aktualizacjami, naprawami Portalu a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. Siła Wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności);
 18. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późniejszymi zm.).
§ 3. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Portal jest dostępny dla Użytkowników korzystających z komputerów oraz urządzeń mobilnych.
 2. W celu korzystania z Portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług Użytkownik powinien dysponować:
 1. połączeniem z siecią Internet;
 2. przeglądarką Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge albo Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, obsługującą technologię cookies;
 3. adresem poczty elektronicznej;
 4. w przypadku urządzeń mobilnych – systemem operacyjnym Android lub iOS
 1. Usługodawca dołoży należytej staranności, żeby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Przerwy.  
 2. O planowanej przez Usługodawcę Przerwie, mającej trwać dłużej niż 60 minut, Usługodawca w miarę możliwości poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie na Portalu.
 3. W sytuacji awarii Portalu Usługodawca dołoży starań celem niezwłocznego przywrócenia jego funkcjonalności. 
§ 4. RODZAJ I CHARAKTER USŁUG
 1. Celem świadczonych przez Usługodawcę usług jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji poprzez umożliwienie zamieszczania Ogłoszeń w Portalu
  i ułatwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Portal nie bierze udziału w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami, a świadczona usługa ma jedynie umożliwić kontakt sprzedającego z kupującym.
 2. Na Portalu Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników Niezarejestrowanych następujące Usługi:
  1. umożliwienie przeglądania i odczytywania Ogłoszeń;
  2. emitowania (publikacji) Ogłoszeń;
  3. usuwania zamieszczonych Ogłoszeń za pomocą emaila, który otrzymał Użytkownik Niezarejestrowany aktywując ogłoszenie;
  4. umożliwiania kontaktu między Użytkownikiem zainteresowanym Ogłoszeniem,
   a Użytkownikiem zamieszczającym Ogłoszenie;
  5. umożliwienie korzystania z funkcji „Ulubione” polegającej na zapamiętywaniu wskazanych przez Użytkownika ogłoszeń w folderze Ulubione, do czasu usunięcia plików cookies, jednak nie dłużej niż 60 dni;
  6. udostępnianie Ogłoszenia na ścianie konta Użytkownika na portalu Facebook;
  7. tworzenia powiadomień przychodzących droga mailową, polegającej na wskazaniu adresu email, na który przesyłane będą informacje o pojawiających się nowych ogłoszeniach.
 3. Na Portalu Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych następujące Usługi:
  1. Przeglądania i odczytywania Ogłoszeń;
  2. emitowania (publikacji) Ogłoszeń;
  3. edytowania Ogłoszeń;
  4. usuwania zamieszczonych Ogłoszeń;
  5. umożliwiania kontaktu między Użytkownikiem zainteresowanym Ogłoszeniem,
   a Użytkownikiem zamieszczającym Ogłoszenie;
  6. korzystania z funkcji „Ulubione” przez okres 60 dni;
  7. udostępnianie Ogłoszenia na ścianie konta Użytkownika na portalu Facebook;
  8. zarządzania Ogłoszeniami;
  9. przeglądania historii wyemitowanych Ogłoszeń;
  10. tworzenia powiadomień przychodzących droga mailową, polegającej na wskazaniu adresu email, na który przesyłane będą informacje o pojawiających się nowych ogłoszeniach
  11. przeglądania i zarządzania powiadomieniami o nowych Ogłoszeniach na Portalu;
  12. wprowadzanie danych i pobieranie faktur
 4. Usługi wskazane w ust. 3 dostępne są po dokonaniu rejestracji w Portalu, z poziomu Indywidualnego Konta oraz po zalogowaniu na Indywidualne Konto. Użytkownik Zarejestrowany może również korzystać z usług wskazanych w ust. 1 bez logowania na Indywidualne Konto, przy czym korzystanie z tych usług odbywa się wówczas na zasadach określonych dla Użytkownika Niezarejestrowanego.
 5. Usługodawca świadczy ponadto odpłatnie na rzecz Użytkowników Usługę promowania Ogłoszeń, dostępną tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych po zalogowaniu na Indywidualne Konto.
 6. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażnych.
§ 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Celem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w § 4 ust. 2 Użytkownik powinien połączyć się w trybie on-line z Portalem. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 2. Celem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w § 4 ust. 3 w ramach Indywidualnego Konta, należy dokonać prawidłowej rejestracji w Portalu, a następnie zalogować na Indywidualne Konto zgodnie z § 7 Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą dokonania prawidłowej rejestracji w Portalu, zgodnie
  z § 7 Regulaminu.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
  W trakcie rejestracji lub zamieszczania Ogłoszenia poprzez zaznaczenie pola przy oświadczeniu w przedmiocie zapoznania się z treścią Regulaminu, Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz oświadcza, iż akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 4. Korzystając z Portalu, Użytkownicy zobowiązani są do postępowania zgodnie
  z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz zobowiązani są do respektowania praw osób trzecich, w szczególności zakazane jest zamieszczanie na Portalu treści zabronionych przez przepisy prawa.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy osób trzecich lub Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń) lub wykorzystywać Portal do podejmowania działań niezgodnych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem Portalu.
§ 6. REJESTRACJA ORAZ LOGOWANIE NA INDYWIDUALNE KONTO
 1. Dany Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta Indywidualnego.
 2. Rejestracja na Portalu polega na określeniu, przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu, Loginu i Hasła, a ponadto na:
  1. Określeniu rodzaju konta: konto Konsumenta albo konto Przedsiębiorcy;
  2. Podaniu adresu poczty elektronicznej;
 3. W trakcie rejestracji składane jest, poprzez zaznaczenie właściwej opcji, oświadczenie zamieszczone w treści formularza rejestracyjnego o akceptacji treści Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednakże brak jego złożenia uniemożliwia rejestrację i tym samym świadczenie Usług wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 4. Użytkownik w czasie rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych
 5. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do weryfikacji danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 6. Usługodawca korzystając z prawa do weryfikacji danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, w przypadku pojawienia się niejasności bądź nieprawidłowości, kieruje do Użytkownika, w drodze wiadomości elektronicznej, stosowne zapytanie, celem potwierdzenia podanych przez tego Użytkownika w procesie rejestracji informacji i ma prawo do odmowy rejestracji w przypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia, podania fałszywych danych przez Użytkownika.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej wskazany
  w procesie rejestracji Użytkownika, zostanie skierowana wiadomość elektroniczna
  z linkiem do aktywacji Indywidualnego Konta.
 8. Rejestracja zostaje prawidłowo zakończona, a Indywidualne Konto zostaje aktywowane z chwilą odwiedzenia (kliknięcia) linku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu
  i wyświetlenia komunikatu o potwierdzeniu rejestracji w Portalu.
 9. Logowanie na Indywidualne Konto odbywa się w Portalu po dokonaniu rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, poprzez wpisanie
  w odpowiednie miejsce Loginu lub adresu email skorelowanego z Indywidualnym Kontem i Hasła.
 10. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 7. OGŁOSZENIA
 1. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego przedmiotu (towaru lub usługi) albo jednego zbioru przedmiotów (towarów lub usług). Ten sam towar lub usługa w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Liczba ogłoszeń publikowana przez jednego Użytkownika jest nieograniczona. Przedmiotem Ogłoszenia mogą być towary nowe jak i używane.
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera listę zakazanych Ogłoszeń. Niezależnie od powyższego, Przedmiotem Ogłoszenia nie mogą być towary lub usługi, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Treść Ogłoszenia musi zawierać prawdziwy opis Przedmiotu Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia samodzielne opracowuje Użytkownik, przy czym winien on opisać oferowany Przedmiot Ogłoszenia w taki sposób, aby był zrozumiały i jasny dla pozostałych Użytkowników zainteresowanych Ogłoszeniem i nie może zawierać nieprawdziwych danych lub wprowadzać w błąd m.in. co do ceny, jakości, stanu, przydatności, pochodzenia, oryginalności, marki czy właściwości Przedmiotu Ogłoszenia. Zabrania się zamieszczania Ogłoszeń w niewłaściwej kategorii, fikcyjnych lub takich, których treść jest sprzeczna z prawem a także stanowiących manipulację.
 4. Użytkownik dodając Ogłoszenie zobowiązuje się do jego prawidłowego oznaczenia jako Ogłoszenie Konsumenta albo Ogłoszenie Przedsiębiorcy.
 5. Do Ogłoszenia może zostać dodanych maksymalnie 10 zdjęć, w tym jedno główne, przy czym pojemność jednego zdjęcia nie może przekraczać 6000KB a zdjęcie powinno mieć format jpg, png, gif, jpeg i rozdzielczość minimum 100x100px, maksimum 4096x4096px.
 6. Użytkownik musi posiadać prawa do zdjęć i filmów, w tym prawa autorskie, w zakresie umożliwiającym wykorzystanie ich w ramach Ogłoszenia.
 7. W treści Ogłoszenia publikowane (widoczne dla Użytkowników) będą lub mogą być (niektóre dane podawane są opcjonalnie) następujące dane:
  1. Użytkownika Zarejestrowanego: nazwa Użytkownika Zarejestrowanego (Login), numer telefonu oraz adres strony WWW Użytkownika Zarejestrowanego;
  2. Użytkownika Niezarejestrowanego: imię Użytkownika Niezarejestrowanego, adres e-mail oraz numer telefonu.
 8. Dane wskazane przez Użytkownika muszą być prawdziwe.
 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Portalu, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną publikację jego treści, w tym wszelkich elementów tego Ogłoszenia, takich jak zdjęcia oraz filmy i w tym zakresie udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, a ponadto wyraża zgodę na publikacje opracowań Ogłoszenia wykorzystywanych dla celów funkcjonowania Portalu (np. listy ogłoszeń, promowanie Ofert itp.)
 10. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania zdjęć: opatrzonych znakiem graficznym innych serwisów/portali ogłoszeniowych, adresem, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej, adresem www, elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (napisy, ramki, ikony, symbole) a także zdjęć nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia, logotypów firm, serwisów internetowych.
§ 8. ZAMIESZCZANIE I PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ
 1. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga Rejestracji ani logowania się.
 2. Celem zamieszczania Ogłoszenia w Portalu należy:
  1. Użytkownik niezalogowany:
   1. na Portalu w zakładce DODAJ OGŁOSZENIE opracować treść Ogłoszenia zgodnie
    z wymogami określonymi w Regulaminie;
   2. zaakceptować treść opracowanego Ogłoszenia poprzez kliknięcie w przycisku DODAJ
   3. odwiedzić (kliknąć) link przesłany przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika.
  2. Użytkownik zalogowany
   1. na Portalu w zakładce DODAJ OGŁOSZENIE opracować treść Ogłoszenia zgodnie
    z wymogami określonymi w Regulaminie;
   2. zaakceptować treść opracowanego Ogłoszenia poprzez kliknięcie w przycisku DODAJ 
 3. Treść Ogłoszenia zostanie opublikowana przez Usługodawcę do 24 godzin od podjęcia czynności, o której mowa w ust. 2 pkt 1.3 albo w ust. 2 pkt 2.2 niniejszego paragrafu. Po publikacji Ogłoszenie jest dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści Ogłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji treści Ogłoszenia, a w przypadku stwierdzenia sprzeczności Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu (w tym w przypadku naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, praw osób trzecich lub dobrego imienia lub wizerunku Portalu lub Usługodawcy) uprawniony jest do jego natychmiastowego usunięcia z Portalu.
 5. Ogłoszenie będzie emitowane na Portalu przez okres min. 30 dni i max 120 dni - czas emisji ogłoszenia zależy od kategorii w której będzie emitowane ogłoszenie - szczegółowy czas emisji ogłoszeń dla poszczególnych kategorii zawiera załącznik nr 2. Po tym czasie Ogłoszenie zostaje usunięte a w przypadku Użytkowników Zarejestrowanych zamieszczone w zakładce archiwum na Koncie Indywidualnym.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z Portalu po zawarciu transakcji lub w przypadku dezaktualizacji Ogłoszenia z innej przyczyny.
 7. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do edycji emitowanego Ogłoszenia wyłącznie w zakresie tytułu Ogłoszenia, ceny, opisu, zdjęć i filmu. Edycja emitowanego Ogłoszenia nie wpływa na czas trwania jego edycji. Użytkownik Niezarejestrowany nie ma możliwości dokonywania zmian w emitowanym Ogłoszeniu.
 8. Użytkownik jest uprawniony do zakończenia emisji Ogłoszenia przed terminem,
  o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w ten sposób, że:
  1. Użytkownik Zarejestrowany użyje linku zawartego w mailu wysłanym do niego przy publikacji Ogłoszenia lub z poziomu panelu administracyjnego na Koncie Indywidualnym;
  2. Użytkownik Niezarejestrowany użyje linku zawartego w mailu wysłanym do niego przy publikacji Ogłoszenia
 9. Użytkownik wyrażając zgodę na publikację jego Ogłoszenia w Portalu wyraża jednocześnie zgodę na publikację Ogłoszenia lub wybranych elementów Ogłoszenia
  (w tym zdjęć) na innych portalach należących do Usługodawcy lub Partnerów Usługodawcy W przypadku emisji Ogłoszenia lub części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika. Wskazany zostanie jedynie sposób, w jaki można zapoznać się z Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna, a jej celem jest pozyskanie jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania Ogłoszenia w bazie danych, których okres publikacji/emisji skończył się.
§ 9.  KONTAKT MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
 1. Pierwszy kontakt pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym Ogłoszenie,
  a Użytkownikiem zainteresowanym Ogłoszeniem odbywa się za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę pod treścią Ogłoszenia formularza kontaktowego lub formularza „Szybka wiadomość”.
 2. Po skierowaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dalsza korespondencja Użytkowników odbywa się za pośrednictwem ich prywatnych skrzynek poczty elektronicznej, w związku
  z czym w formularzu kontaktowym Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem zobowiązany jest podać swój adres poczty elektronicznej, na który Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie udzieli odpowiedzi. Dane wprowadzone do formularza przez Użytkownika zainteresowanego Ogłoszeniem nie będą gromadzone
  i wykorzystywane przez Usługodawcę chyba, że istnieje odrębna podstawa do ich gromadzenia i wykorzystywania określona w Regulaminie.
§ 10. ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ROZLICZENIA
 1. Portal nie umożliwia zawierania umów między Użytkownikami, w szczególności Usługodawca nie sporządza, nie udostępnia i nie pośredniczy przy zawieraniu tego typu umów.
 2. Umowy między Użytkownikami zawierane są w sposób przez nich ustalony i na umówionych przez nich warunkach.
 3. Portal nie umożliwia dokonywania rozliczeń między Użytkownikami, w szczególności Usługodawca nie świadczy usług pośrednictwa w tych płatnościach.
 4. Rozliczenia i płatności między Użytkownikami dokonywane są w sposób przez nich ustalony i na umówionych przez nich warunkach.
 5. Usługodawca nie pobiera prowizji od zawarcia umów przez Użytkowników oraz od realizacji transakcji płatniczych.
§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłaszania Usługodawcy reklamacji w związku
  z niewykonaniem lub nienależytym świadczeniem Usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej albo w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej do Usługodawcy na adres [email protected]
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane teleadresowe Użytkownika;
  2. nazwę i Login w przypadku składania reklamacji przez Użytkownika Zarejestrowanego;
  3. określenie rodzaju Usługi, której reklamacja dotyczy;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Usługodawca dokonuje weryfikacji reklamacji oraz udziela odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia, w drodze wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej wskazanej w treści reklamacji, określając, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób usunie zgłoszone nieprawidłowości albo informując o braku podstaw do uznania reklamacji, uzasadniając swoje stanowisko.
§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podania przyczyny, na podstawie oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownicy w każdym czasie uprawnieni są do zakończenia korzystania ze świadczonych Usług przy czym:
  1. Użytkownik Niezarejestrowany celem zaprzestania korzystania z Usług nie jest zobligowany do podejmowania żadnych dodatkowych czynności wobec Usługodawcy, a umowa rozwiązuje się wraz z zaprzestaniem korzystania z Usług;
  2. Użytkownik Zarejestrowany celem zaprzestania korzystania z Usług po zalogowaniu się na swoje Indywidulane Konto wybiera opcję „Usuń konto”. Po dokonaniu tej czynności na podany przez niego adres poczty elektronicznej zostanie skierowana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia usunięcia Indywidulanego Konta. Usunięcie Indywidulanego Konta zostaje prawidłowo zakończone z chwilą odwiedzenia (kliknięcia) linku, o którym mowa powyżej i wyświetlenia komunikatu
   o usunięciu Indywidulanego Konta. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług za wypowiedzeniem wynoszącym 7 dni i natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia w razie jeżeli Użytkownik Niezarejestrowany korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w tym w razie jeżeli Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem wynoszącym 7 dni i zablokować dostęp do Konta Indywidualnego lub usunąć Konto Indywidualne w przypadku jeżeli Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w tym jeżeli użytkownik opublikował Ogłoszenie sprzeczne z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W tym ostatnim przypadku Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia ogłoszenia
 5. Wypowiedzenie dokonane przez Usługodawcę w trybie ust. 4-5 niniejszego paragrafu wywołuje skutek w odniesieniu do wszystkich umów na wszystkie Usługi świadczone
  w Portalu na rzecz danego Użytkownika i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy.
 6. Usługodawca może odmówić danemu Użytkownikowi świadczenia Usług (w tym zablokować dostęp do Indywidualnego Konta), jeżeli Usługodawca wypowiedział takiemu Użytkownikowi wcześniej umowę o świadczenie Usług wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
§ 13. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak zainteresowania Ogłoszeniem ze strony Użytkowników;
  2. treść Ogłoszeń;
  3. skutki zamieszczenia Ogłoszeń w Portalu;
  4. jakość lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do realizacji transakcji;
  5. oświadczenia składane przez Użytkowników w związku z zawieranymi transakcjami;
  6. umowy zawierane pomiędzy Użytkownikami;
  7. szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży pomiędzy użytkownikami, w szczególności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego
  8. wejście w posiadanie przez osoby trzecie Hasła oraz skutki z tym związane;
  9. sposób korzystania z Indywidualnych Kont;
  10. Przerwy spowodowane siłą wyższą;
  11. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Indywidualnego, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika Zarejestrowanego bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  12. utratę przez Użytkownika Zarejestrowanego danych zgromadzonych na Indywidualnym Koncie spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy lub osób trzecich, za których działania nie odpowiada;
  13. szkody powstałe wskutek korzystania z Portalu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  14. prawidłowe działanie hiperłączy do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
 3. Usługodawca nie udziela gwarancji na świadczone Usługi.
 4. Użytkownik korzysta z Portalu, w tym zamieszcza Ogłoszenia w Portalu na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść wyemitowanego Ogłoszenia, w tym zamieszczone zdjęcia i filmy i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym, a ich publikacja nie narusza prawa powszechnie obowiązującego, praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich, w tym przysługujących innym podmiotom praw autorskich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia umów pomiędzy Użytkownikami wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Portalu, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez Użytkowników.
 7. Usługodawca ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub materiałów związanych
  z Ogłoszeniem (np. plików graficznych lub wideo) jeżeli treść Ogłoszenia lub materiałów z nim związanych jest sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu albo jeżeli Ogłoszenie lub związane z nim materiały naruszają prawa osób trzecich, dobre imię lub wizerunek Portalu lub Usługodawcy, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie takich naruszeń.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego albo całkowitego zablokowania Indywidualnego Konta albo jego usunięcia w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrego imienia lub wizerunku Portalu lub Usługodawcy a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie takich naruszeń. Usunięcie Indywidualnego Konta nastąpi po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń wyznaczonemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ITLU SP.Z O.O. z siedzibą
  w Lublinie, ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Lublin, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000514166, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7123288114, REGON: 061701637, kapitał zakładowy 5 000,00 złotych (Administrator Danych Osobowych).
 2. Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika (niezarejestrowanego i zarejestrowanego) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych oraz celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres email podczas tworzenia konta. Zgoda na otrzymywanie takiej informacji jest dobrowolna i wskazywana osobno przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta.
 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. numer NIP i numer PESEL;
  3. adres zamieszkania lub pobytu;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  5. adres poczty elektronicznej;
  6. numer telefonu.
 5. Do świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych niezbędne jest podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2, natomiast do świadczenia Usługi emitowania Ogłoszeń na rzecz Użytkowników Niezarejestrowanych niezbędne jest podanie danych wskazanych w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu. Nieudostępnienie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim wiązać się będzie z odmową świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 6. Przetwarzanie Danych osobowych następuje po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, która następuje przez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej lub w trakcie publikacji Ogłoszenia oraz w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w sposób określony
  w ust. 6 niniejszego paragrafu może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody
  w odniesieniu do danych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu będzie wiązało się
  z zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika Usług, w tym koniecznością uniemożliwienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostępu do Indywidualnego Konta lub jego usunięciem.
 8. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia w całości albo w części jego danych osobowych. Całkowite usunięcie danych osobowych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu będzie wiązało się z koniecznością uniemożliwienia dostępu do Indywidulanego Konta lub jego usunięciem.
 9. Użytkownikowi przysługuje:
  1. w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  2. prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy
   o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
   w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator Danych osobowych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych bez jego zgody.
  4. prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy
   o ochronie danych osobowych.
 10. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie Użytkownik może
  w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem danych określonych w § 17 Regulaminu.
 11. Usługodawca informuje, iż dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych Użytkownika korzystającego z Portalu. W tym celu będzie wykorzystywał techniczne i fizyczne zabezpieczenia danych, chroniących dane przed utratą, nieuprawnionym udostępnieniem lub ujawnieniem, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem.
 12. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom i instytucjom za wyjątkiem:
 1. organów i instytucji publicznych wspierających Portal w walce z oszustwami
  i nadużyciami
 2. podmiotów należących do Usługodawcy i przez niego prowadzonych
 3. właściwych organów i instytucji, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji
  w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 4. zewnętrznych podmiotów wspierających Usługodawcę w świadczeniu bezpiecznych usług w ramach działalności Portalu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych. 
§ 15. DANE KONTAKTOWE
W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem:
1. poczty tradycyjnej na adres: ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin
2. poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
§ 16. ZAGROŻENIA
 1. Jednym ze szczególnych zagrożeń każdego użytkownika Internetu, w tym Użytkownika, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się
  w momencie otwierania wiadomości elektronicznych zaleca się by Użytkownik zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Portalu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem
  z Usług wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyk, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.
§ 17 POLITYKA COOKIES
 1. Cookies (ciasteczka) są to dane informatyczne - małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputer użytkownika i które rejestrują jego aktywność online. Informacje zawarte w tych plikach ułatwiają poruszanie się po stronie, ponieważ rozpoznają Urządzenie użytkownika i pozwalają wyświetlać stronę dostosowaną do jego preferencji. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
 2. Pliki cookies używane na naszych stronach umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na nich informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Pozwalają także mierzenie interakcji użytkowników na naszych stronach internetowych.
Wykorzystujemy pliki cookies na naszych stronach internetowych w celu.:
 1. dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryn i tworzenia anonimowych statystyk
 2. dopasowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji użytkowników m.in. pozwalają na funkcjonowanie Ulubionych, Historii
 3. dopasowania treści reklam emitowanych w naszym portalu
 4. zapamiętywania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści
 5. ustanowienia i zarządzania sesją użytkownika, a także zapamiętania preferencji językowych i innych ustawień na naszych stronach
 6. mierzenia skuteczności (śledzenia konwersji) prowadzonych akcji promocyjnych
  i wyświetlanych reklam, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
 7. dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie:
 8.  
 9. mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji można znaleźć na stronie:
  1. Na stronach www.o13.pl. mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:
 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  1. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony.Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.
  2. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierz przeglądarkę, z której korzystasz i postępuj zgodnie ze wskazówkami: Internet Explorer; Firefox Google Chrome; Opera; Safari.
§ 18. PRAWA DO PORTALU
 1. Właścicielem praw do Portalu, w tym praw autorskich jest Usługodawca.
 2. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne strony www Portalu,
  w szczególności kody HTML, XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich, które posiada Usługodawca.
 3. Użytkownik może korzystać z Portalu w zakresie jego użytku osobistego. Kopiowanie przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych na Portalu wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych na Portalu w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach
  i portalach internetowych, jaka i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy.
§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść Regulaminu może zostać zmieniona przez Usługodawcę w każdym czasie
  z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na Portalu oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji lub zamieszczania Ogłoszenia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników. W sytuacji braku akceptacji przez Użytkownika proponowanych zmian Użytkownik może skorzystać z uprawnienia określonego w § 11 ust. 3 Regulaminu.
 2. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów z Usługodawcą przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Szczegółowe informacje
  o rozstrzyganiu sporów w tym trybie znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl,
  w zakładce Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 3. Prawem właściwym dla umów o świadczenie Usług jest prawo polskie chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Lista zakazanych Ogłoszeń;
Załącznik nr 2 - Czas emisji ogłoszenia w poszczególnych kategoriach
Załącznik nr 3 – Wzór odstąpienia do umowy.
 RODO
 
Załącznik nr 1 – Lista zakazanych Ogłoszeń
Zakazuje się zamieszczania Ogłoszeń:
 1. Których przedmiotem są towary lub usługi nieistniejące (fikcyjne);
 2. Wymiany towarów lub usług;
 3. Bezpłatnego wydawania rzeczy;
 4. O charakterze towarzyskim;
 5. Dzierżawy i leasingu;
 6. Oznaczonych danymi innego podmiotu niż zamieszczający Ogłoszenie;
 7. W których zawarte są linki odsyłające do innych stron internetowych, zwłaszcza serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych;
 8. Kont, postaci, przedmiotów i innych walorów w tym sprzedaż gier online;
 9. W których przedstawione są numery kont bankowych;
 10. Sprzedaży zwierząt za wyjątkiem ryb akwariowych.
 11. Ogłoszenia, których przedmiotem są:
  1. Napoje alkoholowe papierosy, wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony
  2. Towary i materiały zawierające treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzeczne
   z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, szczególnie z udziałem osób
   w wieku poniżej 15 lat i związane z użyciem przemocy (w tym zdjęcia, pliki graficzne
   i video oraz linki mające na celu przekierowanie do stron zawierające takie materiały)
  3. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną
  4. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
  5. Dopalacze, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
  6. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza
  7. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
  8. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
  9. Przedmioty będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;
  10. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  11. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  12. Zwłoki i szczątki ludzkie
  13. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
  14. Żywe lub martwe okazy zwierząt (z wyjątkiem ryb akwariowych)
  15. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
  16. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  17. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
  18. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  19. Oprogramowanie zawierające wirusy;
  20. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji
   o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  21. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  22. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
  23. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
  24. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych
  25. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
  26. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
  27. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane
   z takimi programami;
  28. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
  29. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów,
   z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  30. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
  31. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
  32. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
  33. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
  34. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
  35. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
  36. Bilety na mecze piłki nożnej.
  37. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
  38. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
  39. Ofert pracy:
   1. z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym ofert pracy ze sprzedażą opartą na katalogach
   2. będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)
   3. poza terytorium Polski
   4. wymagających wpłaty zaliczki
  40. Kredyty i pożyczki.
 
Załącznik nr 2 - Czas emisji ogłoszenia w poszczególnych kategoriach
  30 dni  w następujących kategoriach: Praca
  60 dni  w następujących kategoriach: Moda,  Dla dzieci, Dom i ogród, Muzyka i edukacja, Sport i hobby, Elektronika, Rolnictwo, Zwierzęta, Ślub i wesele, Oddam za darmo, Zamienię
  90 dni  w następujących kategoriach: Nieruchomości, Motoryzacja
180 dni  w następujących kategoriach: Noclegi, Usługi i firmy
 
Załącznik nr 3 Odstąpienie od Umowy do Regulaminu Portalu o13.pl
(formularz-oświadczenie ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ITLU SP.Z O.O. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin e-mail: [email protected]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko konsumenta (Nazwa firmy)
Adres konsumenta (firmy)
Adres email podany podczas logowania
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 
Do góry